قیمت ایزوگام
09121964217

قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام،قیمت اجرای ایزوگام

قیمت روز انواع ایزوگام

قیمت ایزوگام بام گستر  دلیجان ۱۱۷          هر متر با نصب                  9000        تومان

 

قیمت ایزوگام سایه بان شرق دلیجان          هر متر با نصب                 8500        تومان

 

قیمت ایزوگام  غرب گستر دلیجان              هر متر با نصب                  8500           تومان

 

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان                 هر متر با نصب                   8200         تومان

 

قیمت ایزوگام بام گستر الوند                    هر متر با نصب                   8000         تومان

 

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                  هر متر با نصب                   9000         تومان

 

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                      هر متر با نصب                   8000        تومان

 

قیمت ایزوگام   شرق دلیجان                     هر متر با نصب                   7500         تومان

 

 ایزوگام پشم شیشه ایران                هر متر با نصب                   9500      تومان

 

قیمت ایزوگام نمونه ایران                           هر متر با نصب                   7500        تومان

 

ایزوگام بام پوشان دلیجان                  هر متر با نصب                  7700         تومان

در ضمن ایزوگام بر حسب رول مصرفی نصب می گردد.

●  اجرا و نصب ایزوگام، نصب ایزوگام سقف، اجرای ایزوگام ساختمان
●  تعویض ایزوگام، تعویض ایزوگام سقف، ترمیم ایزوگام آسیب دیده
●  نصب ایزوگام بدنه، اجرای ایزوگام دیوار و بدنه ساختمان
●  عایق کاری ایزوگام قدیمی، عایق کاری و ترمیم ایزوگام کهنه
●  استفاده از ایزوگام استاندارد، استفاده از ایزوگام دارای استاندارد و تایید شده
●  نصب ایزوگام شرکتهای قابل اعتماد ایزوگام های معتبر دلیجان، ایزوگام بام گستر 117، ایزوگام عایق گستر شرق ، ایزوگام بام گام عایق
●  فروش ایزوگام، فروش انواع ایزوگام، فروش ایزوگام استاندارد
●  عایق کاری، عایق کاری کف و سقف، عایق کاری بدنه، عایق کاری ساختمان
●  اجرای قیرگونی، نصب قیرگونی سقف و کف ساختمان، تعویض قیرگونی
●  آبگیری ایزوگام و قیرگونی، تست آبگیری ایزوگام، قیرگونی و عایق رطوبتی
●  قیرپاشی، قیرپاشی کوچه، خیابان و معابر جهت زیرسازی و آسفالت کاری
●  آسفالت کاری، انجام آسفالت کوچه و خیابان، آسفالت کاری معابر

 ایزوگام

 ایزوگام دلیجان

 ایــزوگــام بــام گــســتــر دلــیــجــان ثــبــت 117

 ایــزوگــام پــشــم و شــیــشــه ایــران

اجرا و نصب ایزوگام، نصب ایزوگام سقف، اجرای ایزوگام ساختمان
●  تعویض ایزوگام، تعویض ایزوگام سقف، ترمیم ایزوگام آسیب دیده
●  نصب ایزوگام بدنه، اجرای ایزوگام دیوار و بدنه ساختمان
●  عایق کاری ایزوگام قدیمی، عایق کاری و ترمیم ایزوگام کهنه
●  استفاده از ایزوگام استاندارد، استفاده از ایزوگام دارای استاندارد و تایید شده
●  نصب ایزوگام شرکتهای قابل اعتماد ایزوگام های معتبر دلیجان، ایزوگام بام گستر 117، ایزوگام عایق گستر شرق ، ایزوگام بام گام عایق
●  فروش ایزوگام، فروش انواع ایزوگام، فروش ایزوگام استاندارد
●  عایق کاری، عایق کاری کف و سقف، عایق کاری بدنه، عایق کاری ساختمان
●  اجرای قیرگونی، نصب قیرگونی سقف و کف ساختمان، تعویض قیرگونی
●  آبگیری ایزوگام و قیرگونی، تست آبگیری ایزوگام، قیرگونی و عایق رطوبتی
●  قیرپاشی، قیرپاشی کوچه، خیابان و معابر جهت زیرسازی و آسفالت کاری
●  آسفالت کاری، انجام آسفالت کوچه و خیابان، آسفالت کاری معابر

 

 

 

 

Leave a comment